Press release by #YoSoy132Barcelona in regard to #1Dmx events

[Català abaix]

[Deutsche unten]

To the People of Mexico and the world

To the Global Civil Society

Last Saturday, December 1, since 7am, several police corps made ​​excessive use of force against comrades who were exercising their right to demonstrate against the presidential inauguration of Enrique Peña Nieto.

The Legal Committee and Human Rights # Yosoy132 (COJUDH) has denounced (http://www.yosoy132media.org/asambleas-2/comunicado-del-comite-juridico-y-de-derechos-humanos-yosoy132/) that during the mobilizations intense violence took place against organizations, who went to San Lázaro (House of Representatives) to express their displeasure by using their full rights to free speech and free expression on public roads. It states the climate of intimidation against activists and many other citizen’s organizations that wanted to protest.

Besides the facts, widely described in that statement, we, as Mexicans living abroad and in solidarity with the citizen movement, express our total opposition to the criminalization of social protest shown by the Federal Government speech, the government of Mexico City, the State of Jalisco and other states.

There are proofs of the use of tear gas, pepper spray, rubber bullets, water spray and batons. It is also confirmed the presence of men in plain clothes, but apparently acting in concert with the police corps, within the space defined by containment fences installed around San Lázaro. Many of them were heavily armed, and many others were subsequently identified while infiltrating contingents of protesters with the intention of provoking violence and to justify the excessive use of force.

The use of rubber bullets is banned in Mexico, and UN regulations indicate that, under no circumstances, should be fired directly at people. Among the evidence of the lack of restraint in repressing, there are a protester in a coma with a fractured skull and an another one lost an eye because of a rubber bullet shot. These are the two most serious cases of the many wounded, the overwhelming majority of which were protesters.

The acts of repression and indiscriminate arrests occurred during that day (December 1st) are not only evidence of the inability of Peña Nieto for running a state whose head he reaches lacking legitimacy and without popular support, but are also a worrying start of what looms as six years of authoritarianism and violence. It also confirms the murderous and totalitarian condition of the group in which he has been figurehead for years. It is the same condition that was already confirmed when he tried to defend as “necessary and strictly legal” the acts of extreme violence committed by his state government at Atenco in 2006.

Those who endorse this release think that the political power is the one to blame for the riots occurred on December 1st. We express our total rejection to the criminalization of social protest. Furthermore, we demand punishment for those responsible for the wounded. We also demand that the Mexican authorities fulfill their responsibility to respect, promote and guarantee human, social and political rights for the protesters. Mexican authorities should act according to the Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by the General Assembly of the United Nations in December 1979. We therefore demand the immediate release of the detainees and the return of the disappeared.

We urge the international community and international human rights organizations to remain alert and vigilant against attempts to criminalize social protest that may occur in Mexico. Again, as part of the movement, we seek the transformation of Mexico for civil and peaceful means.

We also call the peoples of Mexico and around the world, as well as international organizations, to join this requirement and disseminate the facts to the best of their abilities.

´If we don’t burn together, who will brighten up this darkness?‘

‘For a true democracy‘

December 4 of 2012, Barcelona, Catalonia, Spain.

Yosoy132Lleida

L’Adhesiva, espai de trobada i acció

C.S.O La casita de alado

Comité de Solidaridad Sandinista Casa Sandino

Colectivo AUKAN

Colectivo chileno-mapuche Peuma Trawun

YoSoy132 Barcelona

Comunicat de # YoSoy132Barcelona davant els esdeveniments del # 1Dmx

Als pobles de Mèxic i del món.

A la societat civil internacional.

El passat dissabte 1 de desembre, des de les set del matí, diversos cossos policials van fer ús desmesurat de la força contra companyes i companys que exercien el seu dret de manifestació en contra de la presa de possessió presidencial d’Enrique Peña Nieto.

El Comitè Jurídic i de Drets Humans del moviment #Yosoy132 (COJUDH) (http://www.yosoy132media.org/asambleas-2/comunicado-del-comite-juridico-y-de-derechos-humanos-yosoy132/) ha denunciat que durant les mobilitzacions es va viure una jornada d’intensa violència en contra de les organitzacions que van acudir a expressar el seu descontentament fent ús del seu dret a la lliure expressió i a la lliure manifestació a les vies públiques. En ell s’assenyala el clima d’intimidació cap als activistes i ciutadans de diverses organitzacions que pretenien manifestar-se.

A més dels fets, àmpliament descrits en el seu comunicat, i en solidaritat amb el moviment de la ciutadania, com a ciutadans mexicans residents a l’estranger, manifestem la nostra completa oposició a la criminalització de la protesta social que projecta el discurs del Govern Federal, de la ciutat de Mèxic, l’Estat de Jalisco i altres estats.

Es va documentar l’ús de gas lacrimògen, gas pebre, bales de goma, aigua a pressió, i porres. A més, es va constatar la presència d’individus vestits de paisà, però actuant conjuntament amb els uniformats, dins l’espai delimitat per les tanques de contenció que es van instal·lar al voltant de San Lázaro (Palau del Congrés dels Diputats). Molts d’ells anaven fortament armats, i molts altres van ser posteriorment identificats infiltrant-se en els contingents de manifestants amb la intenció de provocar la violència i així justificar l’ús desmesurat de la força.

L’ús de bales de goma està prohibit a Mèxic, i les normatives de l’ONU indiquen que, sota cap circumstància, han de ser disparades directament a les persones. Entre les proves de la manca de mesura en la repressió, es troben els fets que un manifestant està en estat de coma per fractura cranial i un altre va perdre un ull a causa d’un tret amb bala de goma. Aquests són els dos casos més greus dels molts ferits, els quals, en aclaparadora majoria, formaven part dels manifestants.

Els actes de repressió i detencions indiscriminades ocorregudes durant la jornada a què es fa referència no només són evidència de la incapacitat de Peña Nieto per dirigir un Estat a la presidència del qual arriba mancat de legitimitat i sense suport popular, sinó que també són un preocupant inici del que s’albira com sis anys d’autoritarisme i violència, ratificant així la condició assassina i totalitària del grup del qual és testaferro des de fa anys, i que quedava ja confirmada quan intentava defensar com a “necessaris i estrictament legals” els actes d’extrema violència comesos pel seu govern estatal a Atenco l’any 2006.

Els que subscrivim aquest comunicat, responsabilitzem en la seva totalitat al poder polític i administratiu dels disturbis ocorreguts el primer de desembre, i volem manifestar el nostre total rebuig a la criminalització de la protesta social. Així mateix, exigim càstig per als responsables dels ferits i que les autoritats mexicanes compleixin amb la seva responsabilitat de respectar, promoure i garantir els drets humans, socials i polítics dels manifestants, així com l’adhesió al Codi de Conducta per a Funcionaris Encarregats de Fer Complir la Llei adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, al desembre de 1979. Per la qual cosa demanem l’alliberament immediat dels detinguts i el retorn dels desapareguts.

Exhortem la comunitat internacional i a les organitzacions internacionals de drets humans que es mantinguin atentes i vigilants davant els intents de criminalització de la protesta social que es puguin produir a Mèxic. Reiterem que com a part del moviment, busquem la transformació de Mèxic per mitjans civils i pacífics.

Així mateix, fem una crida als pobles de Mèxic i del món, així com a organitzacions internacionals, a sumar-se a aquesta exigència i difondre els fets fins al màxim de les seves capacitats.

‘Si no cremem junts, qui il·luminarà aquesta foscor?’

‘Per una democràcia autèntica’

4 desembre 2012,

Barcelona, ​​Catalunya.

Yosoy132Lleida

L’Adhesiva, espai de trobada i acció

C.S.O La casita de al lado

Comitè de Solidaritat Sandinista Casa Sandino

Col·lectiu AUKAN

Col·lectiu xilè-mapuche Peuma Trawun

YoSoy132 Barcelona

Meldung von  #YoSoy132Barcelona nach den Ereignissen vom #1Dmx

 

An die mexikanischen Völker, an die Völker der Welt.

An die internationalen bürgerlichen Gesellschaften.

 

Trotz der friedlichen Demonstration gegen die Amtsübernahme von Enrique Peña Nieto wurde am Samstag den 01.12.2012 ihr Recht zur Meinungsfreiheit grundlos eingeschränkt. Mehrere Einheiten der Polizei haben unberechtigte extreme Gewalt gegen DemonstrantInnen angewendet.

 

Die Comité Jurídico y de Derechos Humanos (Juristische Kommission für Menschenrechte #Yosoy132) hat bekannt gegeben (http://www.yosoy132media.org/asambleas-2/comunicado-del-comite-juridico-y-de-derechos-humanos-yosoy132/), dass während der ganzen Demonstration die Teilnehmer Opfer einer ausgesprochenen  gewaltsamen Einschüchterung gewesen sind. Die Demonstraten wollten eigentlich nur ihre Unzufriedenheit zum Wahlergebnis äußern.

 

Nach diesem Bericht und als Gemeinschaftsgeist der Bürgerbewegung bekunden wir, die Mexikaner, die im Ausland sind, unsere Opposition zur Unterdrückung der Meinungsäußerung. Diese Unterdrückung wird laut den Ereignissen durch die Bundesregierung sowie durch mehrere Bundesländer wie Jalisco, Mexiko Stadt usw. erzielt.

 

Es gibt Beweise, die die Anwendung von Reizstoff, Pfefferspray, Gummigeschoss und Hochdruck-Wasserwerfer bestätigen. Außerdem wurde die Anwesenheit von Polizisten mitgeteilt, die als Zivilisten bekleidet waren. Sie haben auch die DemonstrantInnen in San Lázaro (Sitz des Parlaments) attackiert, in dem  sie die Demonstranten mit einem Zaun eingegrenzt haben. Viele von ihnen waren mit großen Kalibern bewaffnet und anderen wurden danach innerhalb des Demonstrationszugs identifiziert. Sie hatten den Auftrag, unter den Bürger Unruhe zu stiften, damit sie danach Gewalt anwenden können.

 

Die Anwendung von Gummigeschossen ist in Mexiko verboten. Die Regelungen der Vereinten Nationen besagen sogar, dass die direkte Anwendung gegen Menschen unter keinen Umständen gestattet wird. Die Folgen dieser unkontrollierten Gewalt sind, dass unter anderem ein Demonstrant im Komma liegt auf Grund einer Schädelfraktur.

Ein  anderer hat durch einen Gummigeschoss ein Auge verloren. Dies sind die schlimmsten Fälle der gesamten Opfer, welche an der Demonstration teilgenommen haben.

 

Die Einschüchterung und die wahllose Festnahmen innerhalb der Versammlung zeigt nicht nur die Unfähigkeit von Peña Nieto ein Land zu regieren (der seit Anfang an keine Unterstützung des Volks hat), sondern ist auch ein Hinweis, wie er die kommenden 6 Jahre seiner Regierung durch Autoritarismus und Gewalt gestaltet wird. Solche Taten haben schon den Verdacht von Mord und Totalitarismus im Fall Atenco von 2006 bestätigt. Damals hatte er als Gouverneur seine Entscheidungen von Gewaltanwendung als „notwendig und rechtmäßig“ begründet.

 

Die Verfasser dieser Meldung beschuldigen die politische und die administrative Gewalt als einzigen Vollhafter der Opfer vom 01.12.2012 und wir lehnen die Unterdrückung jeder Meinungsäußerung ab. Wir fordern zugleich die Strafbarkeit aller Verantwortlichen der Verletzten.

 

Die mexikanische Staatsmacht muss auf ihre Aufgaben der Förderung und der Erhaltung der Gesetze und Menschenrechte achten, welche auch die DemonstrantInnen umfassen. Es ist auch von großer Bedeutung das Verhalten der Beamten zu überprüfen, welches durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Dezember 1979 bestimmt wurde. Aus diesem Grund fordern wir die unverzügliche Befreiung aller Unschuldigen sowie das Aufklären aller Vermissten.

 

Wir fordern die internationale Gesellschaft und die internationalen Menschenrechtsorganisationen auf, darauf zu achten, dass jede Art von Unterdrückung der Meinungsäußerung in Mexiko vermieden wird. Eine Aufgabe unseres Zieles ist es, die Veränderung von Mexiko durch friedliche und bürgerliche Mittel zu erreichen.

 

Diese Botschaft wurde an die mexikanischen Völkern und an die Völkern der Welt ausgesendet, sowie an die internationalen Organisationen, welche unsere Forderung weiterleiten und die beschriebene Taten veröffentlichen sollen.

 

„Wenn wir nicht zusammenhalten, wer wird dann Licht in diese Dunkelheit bringen”

„Für eine authentische Demokratie“

 

‘Si no ardemos juntos, quien iluminará esta oscuridad’.

‘Por una democracia auténtica’.

 

5. Dezember 2012, Barcelona, Catalunien, España.

 

Yosoy132Lleida

L’Adhesiva, espai de trobada i acció

C.S.O La casita de alado

Comité de Solidaridad Sandinista Casa Sandino

Colectivo AUKAN

Colectivo chileno-mapuche Peuma Trawun

 

YoSoy132 Barcelona

Tags:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: